Heaven On Earth

Ham toh bhai jaise hain, waise rahenge.
Ab koyi khush ho, ya ho khafa, ham nahin badlenge, apni adaa.